ostraka
ostraka
BEZWAAR TEGEN LEGES WATERSCHAP

WATERSCHAPSLEGES

Als u bij een waterschap om een ontheffing of (water)vergunning verzoekt op basis van bijvoorbeeld de Wegenverordening, de Keur of Waterwet, dan kunt u waterschapsleges moeten betalen op grond van de legesverordening van het waterschap.

Leges kunnen aan een particulier worden opgelegd voor bijvoorbeeld vergunningen voor het:

  • graven, verleggen of dempen van een sloot;
  • maken van een uitweg of oprit;
  • oprichten van een kunstwerk of bouwwerk op, in of nabij waterstaatswerken;
  • maken van een dam of brug;
  • rooien, planten, etc. van beplanting in de buurt van een waterkering;
  • infiltreren of onttrekken van grondwater;
  • onttrekken van water aan oppervlaktewater of lozen op oppervlaktewater.

DOOR DEZE WATERSCHAPPEN WORDEN LEGES GEHEVEN

Niet elk waterschap legt legesaanslagen op voor ontheffingen of vergunningen. De volgende waterschappen heffen leges: het Waterschap Brabantse Delta, het Waterschap Rivierenland, het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap Hollandse Delta, het Waterschap Scheldestromen, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het Hoogheemraadschap van Delfland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het Waterschap Zuiderzeeland, het Waterschap Groot Salland (tot eind 2015), het Waterschap Reest en Wieden (tot eind 2015), het Waterschap Hunze en Aa's, het Wetterskip Fryslân en het Waterschap Peel en Maasvallei.

BELASTBAAR FEIT WATERSCHAPSLEGES

Voor de leges geldt meestal het in behandeling nemen van de aanvraag als belastbaar feit. De legesaanslag wordt dan opgelegd ongeacht of de vergunning wordt verleend. Vaak voorziet de legesverordening wel in een gedeeltelijke teruggaaf als de aanvraag wordt ingetrokken of als de vergunning wordt geweigerd of buiten wordt behandeling gesteld. Raadpleeg de legesverordening van uw waterschap voor de concrete mogelijkheden.

NORMERING HOOGTE LEGESTARIEVEN

Waterschapsleges worden geheven ter compensatie van bepaalde kostenposten die worden opgeroepen doordat u een (water)vergunning of ontheffing heeft aangevraagd. Daarom moet het waterschap de hoogte van de legestarieven zo vaststellen dat de geraamde opbrengst van de gehele legesverordening niet hoger is dan het geraamde bedrag aan toelaatbare kosten. Op de leges mag het waterschap dus geen winst begroten. Uw legesaanslag kan via een bezwaarschrift worden verlaagd als door het waterschap onjuiste kostenposten of te hoge kosten zijn toegerekend, of als door het waterschap het tarief te hoog is vastgesteld. Dit soort aspecten beoordelen wij voor u en indien nodig maken wij namens u bezwaar bij het waterschap tegen uw legesaanslag.

U WILT IN BEZWAAR? WIJ HELPEN U GRAAG

Twijfelt u of de aan u opgelegde legesaanslag juist is en wilt u daartegen in bezwaar? Bezwaar maken moet binnen zes weken na dagtekening van de legesaanslag worden gedaan. Neem voor een vrijblijvende bespreking van uw mogelijkheden dus tijdig contact op met ons.

SOMS IS OOK PRECARIOBELASTING VERSCHULDIGD

N.B. Naast de eenmalige legesbetaling voor de vergunning ontvangt u mogelijk ook jaarlijks een aanslag precariobelasting voor het boven waterschapsgrond hebben van een voorwerp. Precariobelasting wordt alleen geheven door drie waterschappen: het Hoogheemraadschap van Delfland, het Waterschap Scheldestromen en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Ostraka belastingadviseurs BV  •  Postbus 44   •   4284 ZG   RIJSWIJK N-Br.   •   T 0183-76 05 22   •  info@ostraka.nl