ostraka
ostraka
ostraka
BEZWAAR- OF BEROEPSPROCEDURE VOOR PARTICULIEREN

UW BELASTINGGESCHIL, ONZE ZORG!

Heeft de Belastingdienst een aanslag inkomstenbelasting, schenkbelasting of erfbelasting aan u opgelegd waarmee u het niet eens bent? Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning? Of vindt u dat uw aanslag gemeentelijke belasting of uw aanslag waterschapsbelasting te hoog is vastgesteld? Bij ons bent u aan het juiste adres voor deskundige rechtsbijstand bij belastinggeschillen met de Belastingdienst, het waterschap, de gemeente of het belastingsamenwerkingsverband (bijvoorbeeld BSOB, BSR of BWB of SVHW).

Als uw bezwaarschrift is afgewezen door de gemeente, het waterschap of de Belastingdienst, dan brengen wij voor u de kans op succes van een beroepszaak in beeld en kunnen zo’n beroepsprocedure voor u voeren.

Om een belastingprocedure tot een succesvol einde te brengen is naast het materiële belastingrecht ook het belastingprocesrecht en het formele belastingrecht relevant. Vaak is de vraag op wie de bewijslast van de feiten en omstandigheden rust van invloed op de uitkomst van een procedure. Voor het tot een goed einde brengen van uw procedure is een grondige kennis van al deze regels van essentieel belang. Als de formele kant van de zaak wordt onderschat of als de bewijsregels onjuist worden beoordeeld, dan kan dit onnodig leiden tot een verlies van uw zaak. Wij hebben jarenlange ervaring met het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures in belastinggeschillen. Wij nemen u de gehele zaak uit handen, vanaf het starten van een bezwaarprocedure tot aan het afronden van een beroepszaak bij de belastingrechter.

ZELF PROCEDEREN?

Als u het met een belastingaanslag, een WOZ-beschikking of een uitspraak op bezwaar niet eens bent, dan moet u op tijd een bezwaar- of beroepszaak starten. Als u zo’n procedure graag zelf voert, kunnen wij u daarbij advies geven.

U kunt de procedure uiteraard ook geheel aan ons overlaten als u het procederen te belastend vindt of als het u te veel tijd kost.

U HEEFT AL EEN ADVISEUR?

Heeft u een belastingconsulent? Mogelijk voert uw belastingconsulent ook belastingprocedures. Dat heeft als voordeel dat die al met uw situatie bekend is. Als uw belastingconsulent ook voor andere klanten contact onderhoudt met dezelfde belastinginspecteur dan bestaat de kans dat uw belastingconsulent niet voor de volle 100 procent voor uw specifieke zaak zal gaan. Verder is het mogelijk dat uw eigen belastingconsulent bij het voortraject intensief was betrokken en dat daardoor een objectieve en zakelijke benadering minder goed mogelijk is.

Het is de vraag of uw eigen belastingconsulent in zo’n situatie uw belangen op de best mogelijke wijze kan behandelen. Om dit soort belangentegenstellingen te voorkomen kunt u ons inschakelen voor het voeren van uw procedure.

WAT WIJ U IN REKENING BRENGEN

Als Ostraka belastingadviseurs u helpt bij een bezwaar- of beroepsprocedure en die procedure wint u geheel of gedeeltelijk, dan ontvangt u een kostenvergoeding van de Belastingdienst, de gemeente of het waterschap. In bepaalde gevallen dekt zo’n vergoeding geheel of gedeeltelijk de kosten van de procedure.

De soort zaak, de omvang van onze tijdsbesteding en de grootte van het belastingbedrag zijn punten die relevant zijn bij de vaststelling van het bedrag dat wij aan u in rekening brengen voor het verlenen van rechtsbijstand. In sommige zaken kunnen wij werken tegen een lager uurtarief wat wordt verhoogd met een opslag als de zaak succesvol wordt afgerond. In zaken waarbij het gaat om een klein financieel belang is het mogelijk dat wij na een eerste beoordeling aan u een aanbod doen op basis van no cure no pay en een bepaald percentage van de belastingbesparing die wij voor u realiseren.

CASSATIEPROCEDURE BIJ DE HOGE RAAD

U kunt nog een cassatieberoep bij de Hoge Raad indienen als de belastingrechter u in hoger beroep niet in het gelijk heeft gesteld. Het is wel van belang om te weten dat een cassatieprocedure bij de Hoge Raad onvergelijkbaar is met een beroepsprocedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

In cassatie kunt u namelijk geen nieuwe feiten meer aanvoeren. Ook het inbrengen van stukken is in beginsel niet mogelijk. In cassatie kan in principe alleen worden geklaagd over de wetsuitleg of over de schending van essentiële procedurele voorschriften door het gerechtshof.

Vaak wordt dit door particulieren of hun belastingadviseurs niet goed onderkend. Door gebrek aan ervaring met het voeren van cassatieprocedures worden veel zaken door de Hoge Raad verkort afgedaan en ontvangt de belastingplichtige geen inhoudelijke motivering van de Hoge Raad waarom het cassatieberoep ongegrond is. Wij hebben ruime ervaring met het voeren van procedures bij de Hoge Raad, zowel op het punt van het instellen van cassatieberoep als op het punt van het voeren van verweer als door uw tegenpartij cassatie is ingesteld.

Als u cassatieberoep overweegt, schrijft Ostraka belastingadviseurs eerst een cassatieadvies. Dit advies wordt dan met u en eventueel met uw adviseur besproken. Vervolgens wordt in overleg met u besloten om al dan niet het cassatieberoep op te stellen.

BEMIDDELING

Het kan voorkomen dat er wel een kwestie of verschil van inzicht bestaat op het gebied van belastingen, maar dat u daarvoor eigenlijk geen beroepszaak wilt starten. Wij kunnen in zo’n situatie voor u proberen om de Belastingdienst, de gemeente of het waterschap alsnog op andere gedachten te brengen en zo een daadwerkelijke beroepszaak voorkomen.

SECOND-OPINION

Wanneer een advies van uw belastingadviseur niet wordt gevolgd door de belastinginspecteur of heffingsambtenaar en er een procedure dreigt of al wordt gevoerd, dan kan het nuttig zijn om een frisse blik in de vorm van een second-opinion te krijgen. Ostraka belastingadviseurs analyseert voor u de sterke en zwakke kanten van een zaak en geeft u een onafhankelijk advies over uw kansen.

BEZWAAR INKOMSTENBELASTING

Wanneer u een belastingaanslag krijgt kan het zijn dat deze niet overeenkomt met uw verwachtingen, of dat de aanslag is gebaseerd op foutieve gegevens. U kunt echter niet altijd bezwaar maken.

Bij een voorlopige aanslag inkomstenbelasting is het niet mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen. In zo’n geval moet u de elektronische aangifte inkomstenbelasting opnieuw indienen. Deze nieuwe aangifte wordt door de Belastingdienst verwerkt als zij akkoord gaat met de gewijzigde aangifte. Als de Belastingdienst niet akkoord gaat met uw nieuwe aangifte wordt die afwijzing schriftelijk aan u medegedeeld. Als u het niet eens bent met die afwijzing, dan moet u tegen die afwijzing bezwaar maken binnen zes weken na dagtekening van de afwijzing.

Als u een definitieve aanslag inkomstenbelasting heeft ontvangen waar u het niet mee eens bent, dan moet u wel bezwaar maken tegen de aanslag om uw rechten veilig te stellen. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag.

Heeft u binnen die termijn van zes weken te weinig tijd om het bezwaar te motiveren? Zorg dan dat u wel tijdig een zogenaamd pro-forma bezwaarschrift indient bij de belastinginspecteur. U krijgt dan enkele weken uitstel voor het indienen van een motivering. Via de volgende link kunt u een voorbeeldbrief downloaden voor een pro-forma bezwaarschrift tegen een aanslag inkomstenbelasting: download hier een voorbeeld van een pro-forma bezwaarschrift inkomstenbelasting (opent in WORD).

IN BEZWAAR OF BEROEP? NEEM CONTACT OP

U wilt betreffende een belastingzaak in bezwaar of beroep? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met ons.

Ostraka belastingadviseurs BV    Postbus 44     4284 ZG   RIJSWIJK N-Br.     T 0183-76 05 22    info@ostraka.nl