ostraka
ostraka
BEZWAAR PRECARIOBELASTING

PRECARIOBELASTING VAN ONDERNEMERS

Precariobelasting (of in het kort: precario) kan door een gemeente worden geheven van een onderneming als vergoeding voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond (incl. water) als de onderneming daar onder, op of boven voorwerpen heeft.

Precariobelasting kan onder andere worden geheven voor het hebben van voorwerpen zoals: terras, luifel, vlag, reclamebord, steiger, verkoopwagen, bouwkeet, bouwmateriaal, toiletunit, bouwafvalcontainer, winkeluitstalling of bepaalde kabels, buizen en leidingen. Ter zake van welke voorwerpen in uw gemeente precario wordt geheven, is afhankelijk van de gemeentelijke precariobelastingverordening.

Precariobelasting heette vroeger precariorecht. Het is een publiekrechtelijke vergoeding gebaseerd op de gemeentelijke belastingverordening. In plaats daarvan kan de gemeente als grondeigenaar ook een privaatrechtelijke vergoeding vragen om de gemeentegrond te mogen gebruiken. Als gemeentegrond wordt gebruikt overeenkomstig de bestemming van die grond, dan is het mogelijk dat in plaats van precario door de gemeente een gebruiksrecht wordt geheven.

REGELING IN PRECARIOBELASTINGVERORDENING

Betreffende de precariobelasting regelt artikel 228 Gemeentewet alleen het belastbare feit. De overige voor de heffing en invordering van de precariobelasting relevante zaken moet de gemeenteraad zelf in de gemeentelijke belastingverordening regelen. Daardoor komen bij de precariobelasting tussen gemeenten grote verschillen voor op punten als: in welke gevallen wordt geheven, welke tariefstelling is van toepassing en welke vrijstelling er gelden.

WIE MOET PRECARIOBELASTING BETALEN?

Precario wordt vaak geheven van ondernemers in de bouwsector, winkeliers, horecaondernemers of leidingeigenaren. Op basis van de precario­belastingverordening heeft de gemeente meestal de mogelijkheid om zowel de eigenaar als de gebruiker van het voorwerp aan te merken als belastingplichtige. Er moet door de gemeente echter wel een keuze worden gemaakt aan wie de aanslag wordt opgelegd. Deze keuze wordt echter lang niet altijd juist uitgevoerd door de gemeente. Mogelijk bent u hierdoor ten onrechte als precariobelastingplichtige aangemerkt. Ostraka belastingadviseurs beoordeelt dit voor u en maakt eventueel bezwaar tegen de aanslag precariobelasting.

In de bouwsector wordt vaak contractueel afgesproken dat de precario voor rekening van de aannemer komt (paragraaf 6, lid 3, onder c, UAV 2012). Dit is een afspraak tussen de opdrachtgever en de aannemer. De gemeente moet echter in overeenstemming met het bepaalde in de belastingverordening de precarioaanslag opleggen.

HEFFINGSMAATSTAF PRECARIOBELASTING

Bij de precarioheffing geldt als heffingsmaatstaf veelal de oppervlakte of de lengte van het voorwerp. De concrete hoogte van de heffing wordt bepaald door de vorm van het betreffende voorwerp of de wisselende voorwerpen. Het kan voorkomen dat dit onjuist door de gemeente is bepaald, waardoor u te veel precariobelasting betaalt. Dit speelt bijvoorbeeld geregeld bij gebruik van grond als bouwplaats. Wij beoordelen voor u of de heffingsmaatstaf juist is toegepast en dienen zo nodig een bezwaarschrift in tegen de aanslag.

TARIEF PRECARIOBELASTING

Het precariotarief wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Daardoor komen er tussen gemeenten grote verschillen voor in de tarieven. De in uw gemeente geldende tarieven staan in de belastingverordening of bijbehorende tarieventabel. Die kunt u meestal raadplegen op de gemeentelijke website.

Vaak gelden er bij de precarioheffing vaste tarieven voor een bepaalde periode, maar kan aan de gemeente worden verzocht om vermindering van de aanslag als de belastingplicht voor het einde van het tijdvak wordt beëindigd.

OPENBARE DIENST BESTEMDE GEMEENTEGROND

Als u van de gemeente een aanslag precariobelasting heeft ontvangen, is het van belang om te controleren of wel aan alle voorwaarden voor het heffen van precariobelasting is voldaan. De gemeente kan namelijk niet precariobelasting heffen voor elk stuk grond dat wordt gebruikt. Onder andere dient te worden beoordeeld of het betreffende voorwerp zich daadwerkelijk bevindt onder, op of boven grond die eigendom is van de gemeente. Daarnaast moet worden beoordeeld of de betreffende grond bestemd is voor de openbare dienst (voor een ieder vrij toegankelijk).

Het komt voor dat door gemeenten precariobelasting wordt geheven terwijl de grond niet aan alle voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld bij gebruik van de grond als bouwplaats, winkeluitstalling of horecaterrassen worden geregeld fouten gemaakt. Wij beoordelen dit voor u en maken eventueel bezwaar tegen de aanslag.

BIJ GEDOOGPLICHT GEEN PRECARIO

Soms heeft de gemeente in het verleden een recht verleend voor het hebben van een bepaald voorwerp of kan de gemeente om andere redenen niet optreden tegen de aanwezigheid van een bepaald voorwerp. Als de aanwezigheid van een voorwerp door de gemeente moet worden gedoogd, dan is het aan de gemeente niet toegestaan om een aanslag precariobelasting op te leggen. Wij beoordelen voor u of er sprake is van een dergelijke situatie en dienen eventueel namens u een bezwaarschrift in tegen de aanslag precariobelasting.

AFSCHAFFING PRECARIO NUTSNETWERKEN

In 2017 is het verbod ingevoerd om precario te heffen van nutsbedrijven ter zake van kabels, buizen en leidingen betreffende drinkwater, elektriciteit, gas, en warmte. Voor gemeenten waar op 10 februari 2016 al een precariobelastingverordening gold voor het heffen van precariobelasting voor openbare werken van algemeen nut, geldt tot 2022 een overgangsregeling.

In het in 2016 ingediende wetsvoorstel was overigens opgenomen dat de overgangsregeling alleen zou gelden voor de gemeenten die in 2015 al zo’n precariobelasting oplegden. Door een lobby van gemeenten is deze overgangsregeling versoepeld, zodat gemeenten die pas begin 2016 de precariobelasting op kabels, buizen en leidingen hebben ingevoerd ook tot 2022 mogen blijven heffen. Circa 70 gemeenten schijnen op de valreep nog een precariobelasting op kabels, buizen en leidingen te hebben ingevoerd.

BEZWAAR TEGEN DE PRECARIOAANSLAG?

Een aanslag precariobelasting van de gemeente is niet altijd terecht. De praktijk leert dat vaak kan worden bespaard op de precariobelasting door het maken van een goed gemotiveerd bezwaar. Als u twijfelt over de juistheid van de opgelegde aanslag precariobelasting, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Ostraka belastingadviseurs om uw mogelijkheden van een bezwaarprocedure te bespreken.

Neem tijdig contact met ons op, want bezwaar moet worden gemaakt binnen zes weken na de dagtekening van de precariobelastingaanslag.

WERKWIJZE PRECARIOBEZWAAR

Nadat u de aanslag precariobelasting naar ons heeft opgestuurd hanteren wij de volgende werkwijze:

 • de in de betreffende gemeente geldende regelgeving wordt door ons opgevraagd;
 • wij toetsen of die gemeentelijke regelgeving voldoet aan de meest recente rechtspraak;
 • beoordeeld wordt of er echt sprake is van gemeentegrond en of die daadwerkelijk voor de openbare dienst is bestemd;
 • wij voeren een eerste beoordeling uit of de aanslag in overeenstemming is met de precariobelastingverordening;
 • wij beoordelen samen met u of de precarioaanslag klopt qua feiten (ingenomen oppervlakte, tijdsduur, etc.);
 • als wij tot de conclusie komen dat de aanslag onjuist is, dan bespreken wij met u de kansen op een succesvol bezwaar en uw besparingsmogelijkheden;
 • wij maken namens u pro-forma bezwaar bij de gemeente tegen de opgelegde precariobelastingaanslag;
 • vervolgens gaan wij aan de slag met het opstellen van een goed gemotiveerd bezwaarschrift, waarin wordt aangegeven waarom de aanslag moet worden verlaagd;
 • voor zover nodig vertegenwoordigen wij u bij de door de gemeente in het kader van de bezwaarprocedure te houden hoorzitting;
 • als de gemeente onverhoopt negatief beslist op het bezwaarschrift, dan geven wij u advies over de mogelijk te nemen vervolgstappen om een lagere aanslag precariobelasting alsnog af te dwingen;
 • indien nodig voeren wij voor u de beroepsprocedure bij de belastingrechter.

Ostraka belastingadviseurs is gespecialiseerd in de gemeentelijke belastingen en voert vaak bezwaar- en beroepsprocedures tegen door de gemeente opgelegde belastingaanslagen. Wij helpen u graag om een besparing op uw precariobelastingaanslag te realiseren.

Ostraka belastingadviseurs BV, 01-05-2013, laatst gewijzigd 05-12-2018.

Ostraka belastingadviseurs BV  •  Postbus 44   •   4284 ZG   RIJSWIJK N-Br.   •   T 0183-76 05 22    •  info@ostraka.nl