ostraka
ostraka
GEMEENTELIJKE LEGES, RECHTEN EN RETRIBUTIES

LEGES, RECHTEN EN RETRIBUTIES

Een gemeente kan een grote diversiteit aan heffingen (leges en rechten) invoeren die een vergoeding zijn voor het gebruik van zaken van de gemeente of zaken waarvan de gemeente het beheer of onderhoud heeft, of heffingen die een vergoeding zijn voor het genot van door de gemeente verstrekte diensten. Als ondernemer kunt u te maken krijgen met:

MEER WETEN? VRAAG HET ONS

Speelt een van de onderstaande punten bij u en wilt u daarover meer weten? Of heeft u een aanslag in een van de genoemde heffingen ontvangen die u wilt laten toetsen op juistheid? Neem contact op met Ostraka belastingadviseurs voor een vrijblijvende kennismaking.

LEGES OMGEVINGSVERGUNNING (BOUWLEGES)

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning op grond van de Wabo kunt u leges verschuldigd zijn aan de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn leges voor aanvragen in verband met een bouwactiviteit, een aanlegactiviteit, planologisch strijdig gebruik en een activiteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- of dorpsgezicht. De leges kunnen oplopen tot hoge bedragen waardoor het van belang is deze legesaanslagen goed te controleren. Vaak zijn er een of meerdere mogelijkheden om de hoogte van de aanslag aan te vechten.

Veel gemeenten heffen bouwleges naar een percentage van de bouwkosten. Bij de vergunningaanvraag moet daarom worden opgegeven wat de geschatte bouwkosten zijn. Het is van belang om te beoordelen welke kosten behoren tot de bouwkosten. Vaak behoren niet alle kosten van het gehele nieuwbouw- of verbouwingsproject tot de bouwkosten.

Regelmatig komt het voor dat bij nieuwbouw of verbouwing ook werkzaamheden worden uitgevoerd die op zichzelf niet bouwvergunningplichtig zijn, of bij een verbouwing ook werkzaamheden worden uitgevoerd die kwalificeren als onderhoud. In zulke gevallen bestaat de kans dat u dit vermeld op het aanvraagformulier of in de bijgevoegde stukken waardoor u daarover ten onrechte ook leges verschuldigd kunt worden.

Ostraka belastingadviseurs kan u behulpzaam zijn bij een juiste opgave van de fiscale punten in de vergunningaanvraag, of na een opgelegde legesaanslag deze controle voor u uitvoeren en eventueel bezwaar indienen tegen uw legesaanslag. Ook als een legesaanslag is opgelegd conform de door u zelf opgegeven bouwkosten of werkzaamheden, is het soms mogelijk die aanslag alsnog verlaagd te krijgen.HORECALEGES

Voor diverse vergunningen, meldingen en ontheffingen op grond van de Drank- en Horecawet en de APV kan de gemeente leges heffen van horecaondernemers.

EVENEMENTENLEGES

Als u op grond van de APV of de marktverordening een vergunning van de gemeente nodig heeft voor het organiseren van een evenement of een markt, kan de gemeente leges heffen voor het in behandeling nemen van uw aanvraag.

KANSSPELLEGES

Voor het hebben van een kansspelautomaat heeft u op grond van de Wet op de kansspelen een vergunning nodig. Het te betalen bedrag is afhankelijk van het aantal kansspelautomaten en de duur van de periode waarvoor de vergunning wordt verleend. Op grond van het Speelautomatenbesluit gelden maximale bedragen die de gemeente in rekening mag brengen.

MARKTGELD / LEGES MARKTSTANDPLAATS

Als u een standplaats op een markt inneemt dan kan daarvoor door de gemeente marktgeld worden geheven op grond van de marktgeldverordening. Het verschilt per gemeente of alleen wordt geheven voor het gebruik van de grond of ook voor het genot dat u heeft van de door de gemeente verrichte activiteiten.

Voor een standplaatsvergunning, een dagplaatsvergunning of een standwerkvergunning kan de gemeente leges heffen. In sommige gemeenten moet al worden betaald voor het indienen van de aanvraag. In andere gevallen hoeft u slechts leges te betalen als de vergunning daadwerkelijk wordt verleend.

HAVENGELD / KADEGELD / SCHEEPVAARTRECHT

Als u gebruik maakt van gemeentelijke havenvoorzieningen kan daarvoor door de gemeente worden geheven onder de naam havengeld, kadegeld of scheepvaartrecht. Vaak wordt ook geheven voor het genot van door de gemeente verstrekte diensten in verband met het gebruik van de havenvoorzieningen. Per gemeente verschillen de heffingsmaatstaven en de tarieven.

HOOGTE TARIEVEN LEGES, RECHTEN EN RETRIBUTIES

Bij leges, rechten en retributies geldt dat zij slechts dienen ter verhaal van bepaalde kosten die de gemeente maakt in verband met het gebruik van zaken of de gemeentelijke dienstverlening. Bij de vaststelling van de tarieven dient de gemeente daarmee rekening te houden. Er mogen niet zomaar kosten worden toegerekend. De tarieven moeten door de gemeente zo zijn bepaald dat de opbrengst van de in de verordening geregelde leges en rechten niet uitkomt boven het bedrag aan toelaatbare kosten. De gemeente mag dus geen winst begroten. Als de gemeente te veel of onjuiste kosten toerekent, of het tarief te hoog vaststelt kan dat een reden zijn waarom bij een bezwaar uw aanslag kan worden verlaagd. Ostraka belastingadviseurs kan dit voor u beoordelen en eventueel bezwaar tegen uw aanslag indienen.

Ostraka belastingadviseurs BV    Postbus 44     4284 ZG   RIJSWIJK N-Br.     T 0183-76 05 22     info@ostraka.nl