ostraka
DOE TIJDIG AANGIFTE ERFBELASTING EN VOORKOM RENTEBETALING

1

sept

BELASTINGRENTE BIJ ERFBELASTING

Over de erfbelasting moet u belastingrente betalen aan de Belastingdienst. Dit geldt ook als u zich houdt aan de door de Belastingdienst genoemde termijnen voor aangifte en betaling. De afgelopen jaren lag deze verschuldigde rente rond de 2,5 procent, maar sinds 1 april 2014 bedraagt de belastingrente 4 procent. Deze aan de Belastingdienst te betalen belastingrente is veel hoger dan de circa 1 procent die u ontvangt op een spaarrekening.

Het betalen van belastingrente over de erfbelasting kunt u echter voorkomen of beperken.

AANGIFTE ERFBELASTING TIJDIG INGEDIEND EN TOCH BELASTINGRENTE!

De verschuldigdheid van belastingrente ontstaat doordat verschillende regels niet synchroon lopen. Een aangifte erfbelasting hoeft namelijk niet eerder te worden ingediend dan acht maanden na het overlijden van de erflater. De Belastingdienst doet er vervolgens gemiddeld drie maanden over om de aanslag erfbelasting vast te stellen. Als u de aanslag erfbelasting ontvangt, heeft u nog zes weken de tijd om die aanslag te betalen. Gerekend vanaf het moment van overlijden van de erflater, komt dit in totaal neer op 12,5 maand voordat u de erfbelasting hoeft te betalen.

De periode waarover de Belastingdienst belastingrente rekent, start echter al acht maanden na het overlijden van de erflater.

Er moet dus al 4 procent belastingrente worden betaald gedurende de periode dat de Belastingdienst uw aangifte erfbelasting in behandeling heeft en de termijn die u krijgt om de belastingaanslag te voldoen. Er wordt dus belastingrente berekend over circa 4,5 maand (als de Belastingdienst afwijkt van de erfbelastingaangifte kan over een langere periode belastingrente worden gerekend).

De periode waarover de Belastingdienst belastingrente rekent, eindigt op het moment waarop de erfbelastingaanslag moet zijn betaald.

Door het tijdig doen van aangifte of door het aanvragen van een voorlopige aanslag legt de Belastingdienst de aanslag eerder op en zo kunt u het betalen van belastingrente (deels) voorkomen.

OPLOSSING 1: DOE BINNEN 3,5 MAAND AANGIFTE ERFBELASTING

Het betalen van belastingrente over de erfbelasting kunt u voorkomen door met de indiening van de aangifte erfbelasting niet te wachten tot de op het aangiftebiljet vermelde indieningsdatum, maar door de aangifte al in te dienen binnen 3,5 maand na het overlijden van de erflater.

Bij een normale afhandelingstermijn van drie maanden door de Belastingdienst, komt het moment waarop de aanslag erfbelasting moet worden betaald dan te liggen vóór het moment waarop wordt gestart met de berekening van belastingrente. Door snel aangifte te doen, kunt u het betalen van 4 procent belastingrente dus voorkomen.

Dit geldt ook als de Belastingdienst langer dan drie maanden doet over de afhandeling van de aangifte. Als bij de aanslag niet wordt afgeweken van de aangifte, dan voorkomt de snelle indiening van de erfbelastingaangifte altijd betaling van belastingrente, ongeacht hoelang de Belastingdienst doet over de afhandeling van de aangifte erfbelasting (zie ook voorbeeld 4 op de website van de Belastingdienst).

Deze oplossing heeft geen effect als de Belastingdienst afwijkt van de aangifte en langer dan drie maanden doet over de afhandeling van de aangifte erfbelasting. Als de Belastingdienst afwijkt van de aangifte, dan start de periode waarover belastingrente moet worden betaald na acht maanden na het overlijden en loopt door tot zes weken na de datum van de aanslag.

OPLOSSING 2: VRAAG BINNEN 5 MAANDEN VOORLOPIGE AANSLAG AAN

Komt u niet toe aan het indienen van de aangifte erfbelasting binnen 3,5 maand na het overlijden van de erflater? Dan kunt u de verschuldigdheid van belastingrente zoveel mogelijk beperken door tijdig een voorlopige aanslag erfbelasting aan te vragen via dit formulier van de Belastingdienst. Deze aanvraag om een voorlopige aanslag moet worden ingediend binnen vijf maanden na het overlijden van de erflater. Bij de aanvraag moet u zelf het bedrag inschatten waarover erfbelasting moet worden betaald. U krijgt over dit geschatte bedrag dan een voorlopige aanslag.

Bij het indienen van de aangifte erfbelasting kunt u vervolgens gebruikmaken van de hele termijn van acht maanden. Na ontvangst van uw aangifte stelt de Belastingdienst de definitieve aanslag erfbelasting vast. Bij die definitieve aanslag wordt dan verrekend het bedrag dat u al via de voorlopige aanslag heeft betaald.

Als de definitieve aanslag erfbelasting hoger is dan de voorlopige aanslag, dan betaalt u alleen nog belastingrente over het verschil. Als bijvoorbeeld is verzocht om een voorlopige aanslag van € 50.000, maar uiteindelijk blijkt dat definitieve aanslag erfbelasting € 60.000 moet zijn, dan hoeft alleen belastingrente worden betaald over het verschil van € 10.000.

Let wel op dat u bij de aanvraag van een voorlopige aanslag niet onnodig een te hoog bedrag opgeeft. Als de definitieve aanslag lager is dan de voorlopige aanslag dan krijgt u de te veel betaalde belasting wel terug van de Belastingdienst, maar de Belastingdienst vergoedt daarover geen rente aan u.

BEPERK DE PERIODE WAAROVER BELASTINGRENTE WORDT BEREKEND

Als de periode van vijf maanden na het overlijden van de erflater al is verstreken, dan heeft u nog wel een mogelijkheid om de periode waarover de belastingrente wordt berekend door de Belastingdienst te beperken.

Bij een definitieve aanslag die wordt opgelegd conform een juist ingediende aangifte erfbelasting, wordt belastingrente berekend over een periode van maximaal 19 weken. Bij een voorlopige aanslag die wordt opgelegd conform een verzoek om een voorlopige aanslag, wordt belastingrente echter berekend over een periode van maximaal 14 weken. Van het verschil tussen deze twee regels kunt u gebruikmaken.

Als u de aangifte bijna gereed heeft is het dus interessant om op basis van die gegevens zo snel mogelijk alsnog een voorlopige aanslag erfbelasting aan te vragen. De periode waarover belastingrente wordt berekend is zo te verkorten tot maximaal 14 weken.

TIJDIG BETALEN VOORKOMT INVORDERINGSRENTE

Belastingrente moet worden betaald tot het moment waarop de aanslag erfbelasting moet zijn betaald. Door het tijdig doen van de aangifte of door het aanvragen van een voorlopige aanslag wordt een aanslag echter eerder opgelegd door de Belastingdienst en moet de aanslag dus eerder zijn betaald.

Als u niet tijdig betaalt of als u om betalingsuitstel vraagt, dan moet u invorderingsrente betalen. Sinds 1 april 2014 bedraagt de invorderingsrente 4 procent over de periode ná de op de aanslag erfbelasting vermelde uiterste betaaltermijn.

HULP NODIG BIJ HET INVULLEN VAN DE AANGIFTE ERFBELASTING?

Wilt u meer weten over bovenstaande regelingen, of heeft u hulp nodig bij het invullen van het aangiftebiljet erfbelasting? Kijk verder op onze website, of neem vrijblijvend contact op met Ostraka belastingadviseurs.

Auteur: mr. drs. J.C. (Hans) Scherff, laatst bijgewerkt: 26 mei 2015.

<< terug naar het nieuwsoverzicht


Interessant artikel? Deel dit dan via:


Ostraka belastingadviseurs BV  •  Postbus 44   •   4284 ZG   RIJSWIJK N-Br.   •   T 0183-76 05 22    •  info@ostraka.nl