ostraka
Belastingnieuws, -actualiteiten en publicaties

22

sept

HOOFDLIJNEN BELASTINGWIJZIGINGEN 2022 VOOR PARTICULIEREN

Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen (onder andere van het Belastingplan 2022) met ingang van 1 januari 2022 voor particulieren.

lees verder >>

1

apr

RIOOLHEFFING EN KERKENVRIJSTELLING

Op deze pagina staat een modelbezwaarschrift als u bezwaar wilt maken tegen uw aanslag rioolheffing omdat in uw gemeente een vrijstelling van rioolheffing voor kerken geldt.

lees verder >>

15

sept

HOOFDLIJNEN BELASTINGWIJZIGINGEN 2021 VOOR PARTICULIEREN

Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen (onder andere van het Belastingplan 2021) met ingang van 1 januari 2021 voor particulieren.

lees verder >>

14

mrt

BETALING VOOR OUDE GRAVEN BOSSCHE POORT TE ZALTBOMMEL?

Gemeente Zaltbommel brengt aanzienlijke bedragen in rekening voor verlenging van graven op de begraafplaats Bossche Poort. Worden die bedragen terecht in rekening gebracht?

lees verder >>

17

sept

HOOFDLIJNEN BELASTINGWIJZIGINGEN 2020 VOOR PARTICULIEREN

Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen (onder andere van het Belastingplan 2020) met ingang van 1 januari 2020 voor particulieren.

lees verder >>

14

juni

UITSPRAAK HOGE RAAD VERMOGENSRENDEMENTSHEFFING

Dit artikel gaat in op de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad over de vermogensrendementsheffing van box 3 inkomstenbelasting 2013 en 2014.

lees verder >>

28

dec

WETTELIJKE RENTE OVER NEVENVORDERINGEN IN EEN BELASTINGPROCEDURE

Dit artikel gaat in op een aantal onderwerpen betreffende de rentevergoeding als de uitbetaling van de nevenvordering lang duurt.

lees verder >>

18

sept

HOOFDLIJNEN BELASTINGWIJZIGINGEN 2019 VOOR PARTICULIEREN

Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen (onder andere van het Belastingplan 2019) met ingang van 1 januari 2019 voor particulieren.

lees verder >>

1

juni

BEZWAAR BOX 3-HEFFING 2017

Betreffende het belastingjaar 2017 moet u zelf tijdig bezwaar maken als u het niet eens bent met de forfaitaire vermogensrendementsheffing.

lees verder >>

23

mei

VERGOEDING VAN INVORDERINGSRENTE

Dit artikel gaat in op de regels betreffende de vergoeding van invorderingsrente bij te late uitbetaling van een verminderde belastingaanslag, met name door gemeenten en waterschappen.

lees verder >>

19

sept

HOOFDLIJNEN BELASTINGWIJZIGINGEN 2018 VOOR PARTICULIEREN

Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen (onder andere van het Belastingplan 2018) met ingang van 1 januari 2018 voor particulieren.

lees verder >>

2

juni

VERDER UITSTEL HANDHAVING WET DBA TOT TEN MINSTE 1 JULI 2018

De handhaving van de Wet DBA is verder opgeschort tot ten minste 1 juli 2018. Een ambtelijke werkgroep heeft inmiddels tien varianten voor het beleid ten aanzien van arbeidsrelaties gepresenteerd.

lees verder >>

2

feb

PRECARIOBELASTING JURISPRUDENTIEOVERZICHT

In dit artikel is een overzicht opgenomen van jurisprudentie betreffende de precariobelasting.

lees verder >>

17

jan

BEKENDMAKING NEN-NORMEN EN BELASTINGHEFFING

In een belastingverordening van gemeente of waterschap wordt regelmatig verwezen naar NEN-normen. Dit artikel gaat in op de daarbij geldende eisen en op de consequenties voor (leges)aanslagen.

lees verder >>

19

dec

DIGITAAL BEROEP BIJ DE BELASTINGRECHTER

U kunt bij de belastingrechter digitaal beroep instellen. Hier vindt u een uitleg hoe het instellen van digitaal beroep werkt.

lees verder >>

20

nov

HANDHAVING WET DBA UITGESTELD TOT TEN MINSTE 1 JANUARI 2018

Op 1 mei 2016 is de Wet DBA in werking getreden en daarmee de VAR afgeschaft. Er wordt nu gewerkt met een systeem van vooraf door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten. De handhaving van deze nieuwe systematiek is opgeschort tot ten minste 1 januari 2018.

lees verder >>

20

sept

HOOFDLIJNEN BELASTINGWIJZIGINGEN 2017 VOOR PARTICULIEREN

Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen (onder andere van het Belastingplan 2017) met ingang van 1 januari 2017 voor particulieren.

lees verder >>

24

mrt

VAR VERVALT PER 1 MEI 2016

Per 1 mei 2016 vervalt de VAR. De VAR-systematiek wordt vervangen door een systeem van vooraf door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten. Dit heeft gevolgen voor opdrachtgevers die werken met zelfstandigen. Dit artikel geeft een overzicht van het laatste nieuws.

lees verder >>

4

mrt

BOUWLEGES EN VERGUNNINGSVRIJE ACTIVITEITEN

Of u leges moet betalen voor vergunningsvrije activiteiten kan afhankelijk zijn van de wijze waarop u de aanvraag omgevingsvergunning indient. In dit artikel wordt hierop nader ingegaan.

lees verder >>

1

feb

EINDE VAN DE BLAUWE BELASTINGENVELOP

De Belastingdienst zegt de blauwe envelop vaarwel en schakelt over naar de digitale Berichtenbox op MijnOverheid. Hier leest u op hoofdlijnen hoe de Berichtenbox werkt.

lees verder >>

18

nov

LEGESHEFFING OUDE BESTEMMINGSPLANNEN - GEMEENTE ZALTBOMMEL

Voor de werkzaamheden om een omgevingsvergunning voor bouwen (bouwvergunning) te verlenen, heffen gemeenten leges. In dit artikel bespreken wij betreffende gemeente Zaltbommel een aantal aspecten van de legesheffing en bestemmingsplannen.

lees verder >>

21

okt

EINDE VAR, 1E GOEDGEKEURDE MODELOVEREENKOMSTEN GEPUBLICEERD

Vanaf 1 mei 2016 wordt de VAR afgeschaft en vervangen door een systeem van door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten. De eerste goedgekeurde modelovereenkomsten zijn gepubliceerd.

lees verder >>

18

sept

GEVOLGEN BELASTINGPLAN 2016 VOOR DE ENERGIEBELASTING

Het Belastingplan 2016 bevat een aantal maatregelen die gevolgen hebben voor de energiebelasting. In dit artikel is een overzicht opgenomen van de belangrijkste wijzigingen op het gebied van de energiebelasting.

lees verder >>

16

sept

HOOFDZAKEN BELASTINGVERANDERINGEN 2016 VOOR PARTICULIEREN

Belastingregels veranderen elk jaar. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen (onder andere van het Belastingplan 2016) met ingang van 1 januari 2016 voor particulieren.

lees verder >>

21

aug

BEVOEGDHEIDSPROBLEMEN BELASTINGEN GEMEENTE ZALTBOMMEL

Bij de bevoegdheid van de heffingsambtenaar van gemeente Zaltbommel om de belastingen te heffen, zijn de afgelopen jaren fouten gemaakt. Dit artikel geeft een overzicht van de problemen inzake de belastingaanslagen betreffende de jaren 2013-2015.

lees verder >>

8

aug

BEVOEGDHEIDSPROBLEMEN PARKEERBELASTING GEMEENTE TILBURG

Aan het innen van parkeergeld en het opleggen van parkeerboetes door gemeente Tilburg kleven een aantal problemen. In dit artikel worden diverse probleempunten besproken.

lees verder >>

1

juli

MASSAAL BEZWAAR EN BOX 3-HEFFING

Op de bezwaarschriften tegen de forfaitaire vermogensrendementsheffing van box 3 in de inkomstenbelasting is de procedure van massaal bezwaar van toepassing verklaard. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de gevolgen daarvan.

lees verder >>

19

juni

HOOFDLIJNEN VOORSTEL BELASTINGHERZIENING VOOR PARTICULIEREN

De voorgestelde belastingherziening bevat diverse onderdelen die voor particulieren van belang zijn. Dit artikel geeft een overzicht van de voor particulieren belangrijkste punten.

lees verder >>

21

mei

WET DBA ALTERNATIEF VOOR BGL EN VAR

De Staatssecretaris van Financiën heeft een alternatief gepresenteerd voor de Beschikking geen loonheffingen (BGL) en de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De Belastingdienst gaat opdrachtgevers in één keer zekerheid vooraf geven over de gevolgen van contracten met zzp’ers voor de loonheffingen.

lees verder >>

10

feb

KOSTEN LAADPAAL VOOR ELEKTRISCHE AUTO ONBELAST

Duidelijkheid over de fiscale behandeling van een laadpaal voor een elektrische auto bij de woning van een werknemer. Als de werkgever de kosten van een laadpaal voor een elektrische auto van de zaak bij de woning van de werknemer vergoedt, dan is die vergoeding onbelast.

lees verder >>

29

dec

WETSVOORSTEL BESCHIKKING GEEN LOONHEFFINGEN UITGESTELD

Voorlopig wordt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) nog niet vervangen door de Beschikking geen loonheffingen (BGL). De behandeling van het wetsvoorstel invoering BGL is tot nader order uitgesteld.

lees verder >>

15

okt

Beschikking geen loonheffingen (BGL) vervangt VAR

Met de invoering van de Beschikking geen loonheffingen (BGL) worden zowel de opdrachtgever als de zzp’er verantwoordelijk voor de vraag of er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. In dit artikel leest u de hoofdlijnen van deze wijziging.

lees verder >>

19

sept

GEVOLGEN BELASTINGPLAN 2015 VOOR DE ENERGIEBELASTING

Het Belastingplan 2015 bevat een aantal maatregelen die gevolgen hebben voor de energiebelasting. In dit artikel is een overzicht opgenomen van de belangrijkste wijzigingen op het gebied van de energiebelasting.

lees verder >>

17

sept

HOOFDLIJNEN BELASTINGWIJZIGINGEN 2015 VOOR PARTICULIEREN

Belastingregels veranderen elk jaar. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen (onder andere van het Belastingplan 2015) met ingang van 1 januari 2015 voor particulieren.

lees verder >>

1

sept

DOE TIJDIG AANGIFTE ERFBELASTING EN VOORKOM RENTEBETALING

Over de erfbelasting moet u belastingrente betalen aan de Belastingdienst. Dit geldt ook als u zich houdt aan de door de Belastingdienst genoemde termijnen. De afgelopen jaren lag deze verschuldigde rente rond de 2,5 procent, maar sinds 1 april 2014 bedraagt de belastingrente 4 procent.

lees verder >>

5

augt

JURISPRUDENTIEOVERZICHT ZUIVERINGSHEFFING

In dit artikel is een overzicht opgenomen van jurisprudentie betreffende de zuiveringsheffing.

lees verder >>

14

mei

AMBTSHALVE VERMINDERING (VERLAGING) VAN DE WOZ-WAARDE

In sommige gevallen is het mogelijk dat de WOZ-waarde alsnog wordt verlaagd terwijl de termijnen voor bezwaar en beroep al zijn verlopen. Dit artikel geeft een overzicht van de (on)mogelijkheden van een ambtshalve vermindering van de WOZ-waarde.

lees verder >>

15

aug

ENERGIEBELASTING EN WOZ-OBJECTAFBAKENING

Bij de energiebelasting is de WOZ-objectafbakening van belang voor het tarief en de heffingskorting. Afhankelijk van het geval kan een groter of juist een kleiner WOZ-object leiden tot een besparing op de energiebelasting. Dit artikel gaat in op de besparingsmogelijkheden van energiebelasting.

lees verder >>

15

mrt

HET BOXENSYSTEEM VAN DE INKOMSTENBELASTING

De inkomstenbelasting bestaat uit een systeem van drie aparte inkomstenboxen. In dit artikel gaan wij in op de hoofdlijnen van het boxensysteem.

lees verder >>

7

mrt

WOZ-WAARDE EN KAPITALISATIEFACTOR

De kapitalisatiefactor is een belangrijk kengetal voor de bepaling van de WOZ-waarde van courante bedrijfspanden via de huurwaardekapitalisatiemethode (HWK-methode). Dit artikel gaat in op de kapitalisatiefactor bij de bepaling van de WOZ-waarde.

lees verder >>

1

mrt

ACTUALITEITEN ZORGTOESLAG

Sinds 1 januari 2013 bestaat geen aanspraak meer op zorgtoeslag als uw grondslag sparen en beleggen in box 3 van de inkomstenbelasting hoger is dan ruim € 80.000.

lees verder >>

27

feb

VERMOGEN EN EIGEN BIJDRAGE WLZ (AWBZ)

Sinds 1 januari 2013 geldt de vermogensinkomensbijtelling van acht procent van uw vermogen bij de bepaling van de hoogte van uw eigen bijdrage Wlz. Dit artikel geeft uitleg over de mogelijkheden om daarop te besparen.

lees verder >>
Ostraka belastingadviseurs BV  •  Postbus 44   •   4284 ZG   RIJSWIJK N-Br.   •   T 0183-76 05 22    •  info@ostraka.nl